Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwana dalej RODO (GDPR), ER-TEL S.C. Ireneusz Drostek działający pod firmą Firma Handlowa ER-TEL S.C. Ireneusz Drostek i Ewelina Drostek, ul. Prof. Adama Grucy 4, 37-500 Jarosław informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest ER-TEL S.C Ireneusz Drostek działająca pod nazwą firmy Firma Handlowa ER-TEL S.C. Ireneusz Drostek i Ewelina Drostek, NIP 7921565048, ul. Prof. Adama Grucy 4, 37-500 Jarosław (Administrator) i można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@er-tel.pl

 2. U administratora danych osobowych nie jest wyznaczony inspektor ochrony danych.

 3. Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje identyfikujące lub pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej. Są nimi nie tylko imię i nazwisko czy adres, ale także choćby adres e-mail czy adres IP. W przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON adres siedziby, numer rachunku bankowego.

 4. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz w celach prowadzenia marketingu produktów i usług własnych administratora oraz innych podmiotów współpracujących z administratorem, w tym w celach analitycznych i profilowania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego towarów i usług, szkoleń, organizacji spotkań, przypominaniu o obowiązkach przeglądu.

 5. Jeśli nie chcesz dostawać informacji marketingowych na swój telefon prześlij informację na adres biuro@er-tel.pl

 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi ER-TEL ma zawartą umowę współpracy (podmiotom przetwarzającym dane osobowe) w celu realizacji łączącej umowy, realizacji obowiązków przewidzianych prawem oraz realizacji uzasadnionego interesu administratora, m.in. dostawcom poczty elektronicznej, podmiot świadczącym usługi hostingu, podmiot świadczący usługę dostępu do sieci Internet, operatorom pocztowym, operatorom telefonii, jeżeli będzie to niezbędne w celu nawiązania kontaktu z Panią/Panem, podmiotom świadczącym usługi księgowe, jak również – w przypadku takiej konieczności – kancelarie prawnicze. W przypadku korzystania z naszych usług Pani/Pana dane mogą być przetwarzane przez inne, wyłącznie uprawnione na podstawie zawartych umów podmioty współpracujące. Dane będą mogły być udostępnione podmiotom, którym Administrator zleci wykonania usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, np. pośrednictwa płatności. Z wyjątkiem danych niezbędnych do realizacji płatności, dane osobowe nie są przekazywane odbiorcom.

 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 8. Dane będą przekazywane przez czas nieokreślony, tj. przez czas prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej, chyba, że Użytkownik wcześniej cofnie zgodę.

 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania [lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania] a także prawo do przenoszenia danych;
 • usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a ER-TEL ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

10. wniesienie skargi do PUODO- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu poprawnego świadczenia usługi.

11. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób ręczny oraz automatyczny, w tym również w formie profilowania. Profilowanie jest to Proces polegający na ocenie przydatności potencjalnej informacji, wskutek czego możemy dostarczyć odpowiednie powiadomienie lub informację.

12. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu dane będą przetwarzane do celów księgowych do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy sprzedaży lub wiążących Administratora obowiązków podatkowych. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.